ပုပၸား တြင္ေရထြက္ ၉၉ ခု ရွိရာ ထိုေရထြက္မ်ားမွ ေရမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲၾကသည္။ ပုပၸား ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္မွ စီးဆင္းလာေနသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို  ေရထြက္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ပုပၸား ေခ်ာင္းတဲဦးဟု အမ်ား ေခၚသည္႔ေနရာေလးမွာ ေမာင္ႏွံခုနစ္ေဖာ္ေရထြက္မွ စီးဆင္းလာသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိေနသည္။ေခ်ာင္းတဲဦး သည္ ေပ ၃၀ ခန္႔ က်ယ္ဝန္းလ်က္ အျမင့္ေပ ၅၀ေက်ာ္မွ ေရမ်ားက်ဆင္းေနသည္။ ဟိုတယ္ လင္း အနီးရွိဗ်တၲပန္းေဆးကန္မွ  (၄၅) မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေခ်ာင္းတဲဦးေရထြက္သို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Gallery

Yangon Office

No-132, 2nd Floor, KhaingShweWar Rd (Baho Rd), Kamayut Township, Yangon, Myanmar

+ 95-9 45440 50 30

[email protected]

Popa Office

Near By Pan Say Kan, Byatta Pan Sat Road , Popa, Myanmar

+ 95-9-789 364 015